دیتابیس گوگل ارث انجین

Google Earth Database

می توانید رشته کد های لازم برای انجام پردازش تصاویر ماهواره ای در سامانه ی گوگل ارث انجین را مشاهده کنید

با انتخاب هر دسته بندی می توانید رشته کد ها را ببینید

Algorithm selection